Adatvédelem


Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a személyes adatok védelmének EU szintű egységes szabályozása. Kötelező érvényű jogszabály minden Uniós tagállam számára.

Önre vonatkozóan személyes adatnak minősülnek a bevezetett jogszabályok alapján azok az adatok, amely alapján Ön azonosított vagy azonosítható. Ezek szerint személyes adatnak minősül például az Ön neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma vagy éppen a szolgáltatás során használt eszközeinek számlálóállása.
Adatkezelőnek kell tekinteni azt a jogi személyt, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha ön velünk szerződést köt, akkor az N-Copy Kft. tekinthető adatkezelőnek. Az adatkezelő a szerződés teljesítésének érdekében, legyen az létesítés, módosítás vagy éppen megszűntetés az Ön által megadott elérhetőségeken kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt és a szerződés teljesítése érdekében kezelheti az Ön által megadott személyes adatokat.

Az adatkezelői adatok:

N-Copy Kft. (székhely: 4434, Kálmánháza, Nyíregyházi út 79., cégjegyzékszám: 15-09-079368) Az N-Copy e-mail címe: n-copy@n-copy.hu, honlapja: http://www.n-copy.hu
Adatkezelési folyamatunk mindenkor biztosítják az európai és nemzeti adatvédelmi jogszabályokat. Alapvető célünk, hogy Ön információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartsuk. Mindent megteszünk személyes adatainak bizalmas, biztonságos megfelelő jogalapon alaoulú célhoz kötött, transzparens és az elszámoltathatóság alapelvén alapuló kezelése, feldolgozása, továbbítása érdekében. GDPR rendelet és magyar adatvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettséges teljesítése kiemelt prioritás számunkra.
Könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában összefoglaltuk az Önre vonatkozó adatkezelési információkat, hogy milyen adatkezelési célok érdekében kerülhet sor at Ön személyes adatainak kezelésére.


Adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Az adatokhoz kik férhetnek hozzá
Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos adatok A felhasználó által megadott adatok szerződés teljesítése érdekében történő kezelése ( GDPR 6. cikk (1) (b) pontja) Az igénybejelentő, felhasználó, fizető vagy képviseletére jogosult: (i) telefonszáma, illetve (ii) e-mail címe. Felhasználó, ügyfél megkeresését követően Az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
Kereskedelmi szerződés alapján a számlázási tevékenység támogatása Törvényen alapuló adatkezelés, illetve a kereskedelmi szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) (b) és (c) pontjai) Számlálóállás leolvasáshoz, számlázáshoz szükséges adatok: fogyasztási adatok, eszközök/gépek azonosítói, cég és/vagy kapcsolattartójának neve e-mail címe. Számlálóállás rögzítését követően Az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
Kérdések, panaszok rögzítése A felhasználó által megadott adatok szerződés teljesítése érdekében történő kezelése valamint törvényen alapuló adatkezelés (Fgytv. 17/A) és (GDPR 6. cikk (1) (b) pontja) Az igénybejelentő, felhasználó, fizető vagy képviseletére jogosult: (i) telefonszáma, illetve (ii) e-mail címe. Felhasználó, ügyfél megkeresését követően Az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
Ön az adatkezelőnél:
(1) tájékoztatás kérhet személyes adatainak kezeléséről,
(2) kérheti személyes adatainak helyesbítését,
(3) kezdeményezheti személyes adatainak - kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy korlátozását, valamint
(4) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. AZ adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja Önt.
Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Amennyiben Ön azt tapasztalná, hogy személyiségi jogait az adatkezelő megsértette, úgy Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga. Eljárás kezdeményezése előtt célszerű az adatkezelőnek elküldeni a személyes adataival kapcsolatos panaszát. Az adatkezelő az Ön tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást Önnek. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt más úton kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Amennyiben Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése van az n-copy@n-copy.hu címre megküldheti.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk nem használ cookie-kat.
Adatvédelmi incidens a személyes adatokkal kapcsolatos biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon az adott személy által kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A GDPR szigorúan kezeli az incidenseket és az adatkezelők számára kivizsgálási és bizonyos esetekben tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget ír elő.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban adatvédelmi incidens történt, kérjük, hogy ezt jelezze az n-copy@n-copy.hu e-mail címen. Minden bejelentést kivizsgálunk és megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az incidens káros következményei és az érintett jogainak esetleges sérülése megelőzhető vagy a káros hatások csökkenthetőek legyenek.